Kategori Arşivleri: Sayı: 244

Türk Dünyası’nın Akademik birikimi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Yıl: 42 Cilt: 124 Sayı: 244 makaleleri | TDA Dergi

ORTA ASYA’DA RUSYA VE İNGİLTERE

ORTA ASYA’DA RUSYA VE İNGİLTERE Dr. Hatice KARIMOV Öz Türkistan’in işgali Rusya için yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda jeopolitik açıdan da çok fazla değere sahipti. Rus birlikleri 20 yıl boyunca (1864-1885) aktif bir şekilde Türkistan’ın derinliklerine ilerledi ve bu hareket iki aşamadan oluştu; Öncelikle 1860’lı yılların sonunda Sır Derya’nın üst kısmında Orenburg ve Batı […]

MUSTAFA KUTLU’NUN HİKAYELERİNDE KENTLİ İNSAN OLMAK

MUSTAFA KUTLU’NUN HİKAYELERİNDE KENTLİ İNSAN OLMAK Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Öz Mustafa Kutlu, Türk edebiyatında özellikle hikâye alanında Türk toplumunun yaşadığı toplumsal değişim ve dönüşümü konu edinerek önemli bir yere sahip olmuştur. Oldukça güçlü gözlemlere sahip bir yazar olan Kutlu, toplumsal değişim sonucunda bireylerde oluşan psikolojik sorunlara değinmiştir. Modernleşme sonucunda köyden kente göç eden veya […]

ORGANİZASYON PERSPEKTİFİ İLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SONUCUNDA TÜRK BİRLİĞİ REALİTESİ

ORGANİZASYON PERSPEKTİFİ İLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SONUCUNDA TÜRK BİRLİĞİ REALİTESİ Hakan ÇORA, Elnur Hasan MİKAİL Öz Geçtiğimiz yüzyıl, medeniyeti farklı bir seviyeye vardıran globalleşme yüzyılı seklinde yazılmıştır. “Bölgeselleşme”, 21. yüzyılda dünya ekonomisinin şekillenmesinde en önemli eğilim olacaktır. Küreselleşmeye ayak uydurmanın en iyi yolu da bölgesel ekonomik entegrasyon süreçleri oluşturmaktır Küreselleşme ve bölgeselleşme, ekonomik ve […]

TELEVİZYON VE REKLAM DÜNYASINDA TÜRKÇENİN DURUMUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

TELEVİZYON VE REKLAM DÜNYASINDA TÜRKÇENİN DURUMUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ Öz Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdığımız kültür unsurlarımızdan dil, içinden geldiğimiz dönem ve coğrafyaların özelliklerini aksettirmektedir. Dilin çeşitli kullanım alanları, tesir vasıtaları da vardır ki bunlardan biri basın-yayın organlarıdır. Basın-yayın organları bir toplumun kültürel ve toplumsal değerlerinin yanı sıra kullandığı dili etkileme gücü […]

ÇAĞATAY TÜRKÇESİ DÖNEMİ ŞİİRLERİNDE YÖNETİCİ VASIFLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÇAĞATAY TÜRKÇESİ DÖNEMİ ŞİİRLERİNDE YÖNETİCİ VASIFLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Nülüfer ÇELİK Öz Türk yazı dilinde ilk kaynak olarak kabul edilen Orhun Abideleri ve takiben Kutadgu Bilig gibi diğer önemli eserlerde yöneticilerde olması gereken vasıflar belirtilmiştir. Türk devlet geleneği ve yaşam kültüründe bulunan kahramanlık, cesaret, merhamet, cömertlik, dindar ve ilim sahibi olma gibi vasıfların yanı sıra […]

28. YILINDA HOCALI KATLİAMINDAKİ BELGESEL FOTOĞRAFLARIN TARİHÎ KANITLIĞI VE BASIN MENSUPLARININ TANIKLIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

YILINDA HOCALI KATLİAMINDAKİ BELGESEL FOTOĞRAFLARIN TARİHÎ KANITLIĞI VE BASIN MENSUPLARININ TANIKLIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Uzman Tuğba ÜREKLİ Öz Öz Görsel imgelerin, onu görenlerin üzerinde hem kısa hem de uzun vadede güçlü etkiler bıraktığı bilinmektedir. Savaş fotoğrafları, dünyanın bir köşesinde yaşananlara ilişkin haber alma özgürlüğünden çok daha fazlasını ifade ederler. Bu fotoğraflar, neyi ne zaman göstermesi gerektiğine karar […]

BİR SUİKASTÇININ PORTRESİ

BİR SUİKASTÇININ PORTRESİ Muzaffer YARDIMCI Öz Bu makalede Ziya Hurşit (1980-1926) Bey’in hayatı incelenmiştir. Bu konuyu çalışmamızdaki amaç Ziya Hurşit’in hayatı ve siyasi faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri, önemli olay ve durumları tarafsız ve objektif tarih anlayışı içerisinde ortaya koymaktır. Ziya Hurşit, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Almanya’da Gemi İnşa ve Telsiz Telgrafçılığı öğrenimi gördü. […]

TÜRKİYE’DE SULTAN GALİYEV ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE’DE SULTAN GALİYEV ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat ÇAY Öz 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un istifa etmesinin ardından Sovyetler Birliği’ni teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti için Adriyatik’ten Çin Seddi’ne söylemi önünde güçlü bir engel ortadan kalkmıştır. Bu tarihî olay, Mustafa Kemal Atatürk’ün dönem […]

Milli Mücadele Döneminde Yayılmacı Sovyet Politikası ve Ankara Hükümeti’nin Yaklaşımı

Milli Mücadele Döneminde Yayılmacı Sovyet Politikası ve Ankara Hükümeti’nin Yaklaşımı Doç. Dr. Turhan ADA Öz “Milli Mücadele Dönemi’nde Türk-Sovyet İlişkileri” konusu, ortak düşman konumundaki İtilaf Devletleri karşısında Moskava ve Ankara’nın stratejik ortaklık içine girmeleri anafikrine dayanır. Sürecin başında, yüzyıllardır Rus emperyalizmine karşı durmaya çalışan Anadolu’nun, Batı yayılmacılığının bir dizi trajedik örneğine maruz kaldıktan sonra, istemeyerek […]

OSMANLI-SIRP SINIR ÇATIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMALARI (1878-1912)

OSMANLI-SIRP SINIR ÇATIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMALARI (1878-1912) Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT Öz 1878 Berlin Antlaşması ile topraklarını genişleten ve bağımsız olan Sırbistan, elde ettiği kazanımlarla yetinmedi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığının tartışıldığı ve bu bağlamda egemenlik haklarının sınırlandığı yeni süreçten azami ölçüde istifade etti. Kosova’yı ele geçirmek, sonra Selanik üzerinden Ege Denizi’ne ulaşmak maksadıyla […]

TARİHİ SÜREÇTE TEKİRDAĞ RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ

TARİHİ SÜREÇTE TEKİRDAĞ RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ Arş. Gör. Murat ALKAN Öz Rüstem Paşa, Tekirdağ’da kapsamlı bir külliye ve külliyeye gelir amaçlı pek çok ticari yapı inşa ettirerek, şehrin sosyal ve ekonomik gelişiminde belirleyici olmuştur. Cami, mektep, medrese, kervansaray, imaret, hamam ve çeşme birimlerinden oluşan külliye yapılarının; -Devletin mali imkânlarının zayıflamasına paralel olarak- vakıf sistemindeki aksaklıkların […]

İLHANLILARIN ANADOLU’DA KURDUĞU VERGİ NİZAMI VE BÖLGE HALKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

İLHANLILARIN ANADOLU’DA KURDUĞU VERGİ NİZAMI VE BÖLGE HALKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Dr. Erol KELEŞ Öz Moğol işgali, Türkistan, Doğu Avrupa, İran ve Azerbaycan’da olduğu gibi Anadolu’da da büyük bir tahribata sebep olmuştu. Yoğun savaşlar sebebiyle bölge ahalisi başka yerlere göç ettiğinden yerleşim yerleri ıssızlaşmış, dolayısıyla üretim durma noktasına gelmişti. İran’a gelişiyle merkezi bir […]