ORGANİZASYON PERSPEKTİFİ İLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SONUCUNDA TÜRK BİRLİĞİ REALİTESİ

Hakan ÇORA, Elnur Hasan MİKAİL


Öz

Geçtiğimiz yüzyıl, medeniyeti farklı bir seviyeye vardıran globalleşme yüzyılı seklinde yazılmıştır. “Bölgeselleşme”, 21. yüzyılda dünya ekonomisinin şekillenmesinde en önemli eğilim olacaktır. Küreselleşmeye ayak uydurmanın en iyi yolu da bölgesel ekonomik entegrasyon süreçleri oluşturmaktır Küreselleşme ve bölgeselleşme, ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra denge güçleriyle de birbirlerine uyum sağlamalı ve küreselleşme bağlamında toplumsal dönüşüm ve kalkınma hedefleriyle birbirlerini dışlamamalıdır. Bölgelere yakınlığını kullanarak, aynı anda Türk Birliği ideali de sürdürüldüğü sürece Türkiye, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelebilecektir. Bu nedenle küreselleşmeyi analiz etmek dünyamızı ve Türk Birliği üzerindeki etkilerini anlamak için çok önemlidir. Bu araştırmada, küreselleşme konseptinin Türk dünyasını ne şekilde etkilediği, bölgesel işbirliği ve global arenada etkin olabilmek için ne şekilde bir yönetim-organizasyon modelleri ve kuruluşları üzerinden yol aldıkları ve bunlar sonucunda da Türk Birliği’nin kurulmasının nihai sonuç olduğunu ortaya koymaya çalışmaktayız.

Anahtar Kelimeler

Türk Birliği, Türki Cumhuriyetler, Küreselleşme

Kaynakça


 • Alagöz, M., Yapar, S., & Uçtu, R. (2004). Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 59-74.
 • Aygun, O (2017), “Türk Birliği, Avrupa Birliği’ne Alternatif Olabilir mi?” ECONDER International Academic Journal Vol: 1, Sayı/Issue:1, pp 35-52
 • Albrow, M. and King, E. (1990). Globalization, Knowledge and Society London: Sage Publications.
 • Atatürk, M.K. (2017), Nutuk, Alfa yayınları. İstanbul
 • Arat, R. R. (2002). Kutadgu Bilig-çeviri, Kabalcı yayınları, İstanbul, 2-6,48-56
 • Atalay M., (2010), Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Birliği, Selenge yayınları, İstanbul, 47-56
 • Atsız, H. N. (2015). Türk Ülküsü, Ötüken neşriyat, İstanbul, 3-7, 37-51
 • Atsız, H. N. (2014). Turancılık Milli Değerler ve Gençlik, Ötüken neşriyat, İstanbul, 21-28
 • Atsız, H. N. (2015) Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar, Ötüken neşriyat, İstanbul, 11-13, 41-57
 • Atsız H. N. (2015) Türk Tarihinde Meseleler, Ötüken neşriyat, İstanbul, 7-9, 31-36
 • Atsız, H. N. (2013) Tarih Kültür ve Kahramanlar, Ötüken neşriyat, İstanbul, 38-42
 • Basch, L. G., Nina G. and Blanc-Szanton C. (1994). Nations Unbound: Transnational Projects, Post-colonial Predicaments, and De-terrirorialized Nation States, Langhorne, PA: Gordon and Breach.
 • Beck, Ulrich (1997). What is Globalization? Cambridge: Polity Press
 • Bull, Hedley. (2002). The Anarchical Society: A study of Order in World Politics. ColumbiaUniversity Press; 3rd edition (October 15, 2002)
 • Caner B. (2016) “Dunyayla Is Yapanlar: Kursellesme Surecinde Turk Cokuluslulari”, Koc University Press, ISBN 978-605-9389-11-2
 • Çakmak, Ö. A. (2017). Orta Asya: Bölgesel Entegrasyon Girişimleri Ve Öneriler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33), 116-134.
 • Çay, A. H. (1982) Ziya Gökalp makaleler Kültür bakanlığı, Ankara, 51-58
 • Cora A. N. (2014) Türk Birleşik Devletleri, Press Amazon.com, USA, 27-31, 48-52,
 • Cora A. N. (2014) Türkçülüğün Esasları, Press Amazon.com, USA, 21-26
 • Derman, G. S. (2014). Avrupa Bırlıgı-Orta Asya Ülkelerı Ile Ilıskıler Ve Avrupa Bırlıgı’nın Bölgeye Yönelık Stratejısı/Relatıons Of Eu-Central Asıan Countrıes And The Strategy of EU Towards The Regıon. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 6(22), 3.
 • Erdem, A. (2005). Türklam, Arkadaş yayınevi, Ankara, 51-57
 • Erol, M. S., & Sahin, M. (2013). “Bagimsızlıklarınin 20. Yılında Orta Asya Ve Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerınin Entegrasyon Süreci (1991-2011)” Karadeniz Arastirmalari, (V37), 111
 • Ersungur, M., Kızıltan, A., & Karabulut, K. (2007). “Türkiye İle Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik İlişkilerinin Analizi”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14(35).
 • Friedman, T. L. (1999). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization.New York: Farrar, Straus Giroux.
 • Fukuyama, F. (1992).The End of History and the Last Man. Hamilton, London. Gilpin
 • Geybullayev, G., & Kurubaş, E. (2002). Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyonu: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • Giddens, A. (1990).The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Harvey, D. (1991).The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell Publishers
 • Held, David, et al. (1999). Global Transformations. Cambridge: Polity Press.
 • Huntington, S. (1993).The Clash of Civilizations. Foreign Affairs 72 (3).
 • Ibrahimov, R. (2002). “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkileri: Dünü, bugünü, yarını”, Stratejik Öngörü, S. 5: s. 63-71
 • International Monetary Fund. (2000). Globalization: Threats or Opportunity. 12th April2000: IMF Publications.
 • Karagül, M. (2012), “Türk Dünyası Dünyası ve Milletlerarası Örgütler”, Turan Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt:4, sayı:14, (59-77).
 • Kaplan M., Yuvacı A., Amanov S. (2015) “One Nation. Many Voices: External Cohesion of the Turkic Council States in the UNGA, 1993-2011” Summer, N74 pp125-150
 • Küçük A., 2017, Asrın Kızılelması, Berikan Yayınları, 287-289, 356-359
 • Levitt. P. (2001).The Transnational Villagers. Berkeley: University of California Press
 • McGrew, A. (2008). Globalization and Global Politics. In The Globalization of World Politics, edited by John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens. New York: Oxford University Press.
 • Mete, M. (2017). Türk Dünyası Ekonomık Bırlesme Modelı/Turkısh World Economıc Integratıon Model. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 9(33), 300.
 • Nye, J. S. and Welch, D. A. (2009) Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak.Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Gökalp Z. (1997). Türkçülüğün esasları İnkilap yayınevi, İstanbul, 21-25, 45-51
 • Mikail E. H., 2008, Türk Birliği Projesi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 78-81
 • Robinson, W.I. (2007). Theories of Globalization. In (ed.) George Ritzer BlackwellCompanion to Globalization. Oxford: Blackwell.
 • Tarcan H. (2003). Ön Türk Uygarlığı, Töre Yayın, Paris,101-109
 • Taşağıl A. (2014), Kök Tengri’nin Çocukları, Bilge kültür sanat. İstanbul, 45-51, 98-
 • Tezcan M. (1989), Atatürk’ün Eğitim Anlayışına Felsefi ve Sosyolojik Bir Yaklaşım, Ataturk Arastirma Merkezi Dergisi, Sayi 15, Cilt V.
 • The Shangai Cooperation Organization http://eng.sectsco.org/(Access: 13.08.2019).
 • TRACECA The Intergovernmental Commission (IGC), http://www.traceca-org.org/en/home/(Access: 19.08.2019).
 • TURKSOY Turk Dunyasi Kultur ve Sanat Dergisi (Ed.Prod. Dr. Firat BurtAS) (2017) “Gelecege Bakis: Kamu Bilincinin Modernizasyonu” Year 2017 Issue 53 pp 18-24
 • TURKPA Parliamentary Assembly of Turkic Speaking Countries, http:// https://www.turk-pa.org/, (Access: 13.08.2019).
 • TURKSOY International Organization of Turkic Culture, http https://www.turksoy.org/en, (Access: 13.08.2019).
 • TURKIC COUNCIL The Cooperation Council of Turkic Speaking States, http https://www.turkkon.org/en/turk-konseyi-hakkinda (Access: 20.08.2019).
 • Turukoglu G. (1976), Sınırlandırılmış Türk tarihi, Atatürk Üniversitesi yayınları, Ankara, 48-66, 76-81
 • Ünalmış A.N.,Parmaksız M.N. (2019), Türk Birliğinin Mümkün yolları, Akçağ yayınları, Ankara, 90-91,179-181, 271-275
 • Wallerstein, I.. (2004). World System Analysis: An Introduction. London. Duke University Press.
 • Waters, Malcolm. (2001). Globalization (Key Ideas) New York: Routledge, 2nd Edition.
 • Veliyev, N. (2009), Kuresellesme Surecinde Turk Dunyasi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2009, Sayı:19, ss.103-110
 • Yalçındaş N.,2007, Türk Birliği: Türk Dünyası nasıl Birleşir, Nokta yayınları, İstanbul, 47-19, 106-121, 199-204
 • Yalçındaş N.,2010, Avrupa Birliği Mi? Türk Birliği mi?, 21nci Asır yayınevi, İstanbul, 25-29, 132-136
 • Yalçınkaya, F. (2001) “Türkiye ile Orta Asya Devletleri Arasındaki Siyasi ve Diplomatik İli şkiler-Hükümetlerüstü Kuruluşlar (1992-2010)’. Electronic Journal of Political Science Studies, 1(1), 1-19.
 • Yurtsever S.T (2005), Kaşgarlı Mahmut, “Dîvânü Lugati’t-Türk”-çevirmen Yurtsever,S.T.-, Kabalcı yayınları, İstanbul, 3-9, 56-77
 • Zeybek N. K., 2013, Türk Dünyası deyince, Doğan Kitap, İstanbul, 127-129,231-234,345-351

Kaynak Göster

Chicago – ÇORA, H , MİKAİL, E . “ORGANİZASYON PERSPEKTİFİ İLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SONUCUNDA TÜRK BİRLİĞİ REALİTESİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 124 (2020 ): 217-232