Kategori Arşivleri: Sayı: 242

Türk Dünyası’nın Akademik birikimi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Yıl: 41 Cilt:123 Sayı: 242 makaleleri | TDA Dergi

DAĞISTAN’IN DİNİ YAPISININ STRATEJİK SONUÇLARI

DAĞISTAN’IN DİNİ YAPISININ STRATEJİK SONUÇLARI STRATEGIC RESULTS OF DAGESTAN’S RELIGIOUS STRUCTURE Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KILIÇOĞLU Öz İslam ve Dağlı kültürü Dağıstanlıların önemli ortak paydalarıdır. Bölgede dini yapı büyük ölçüde tarikatlara dayanmaktadır. Dini yapı bölgenin dış müdahaleler karşısında direnişi organize etmiştir. Çarlık Rusya’sının bölgeyi işgalinde en önemli engel Dağıstan’dan ve buranın tarikat yapısından gelmiştir. Müridizm ve cihad kavramı Hristiyan […]

AYRAN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ, ANLAMI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

AYRAN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ, ANLAMI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ ETYMOLOGY AND MEANING OF THE WORD “AYRAN” AND ITS PLACE IN TURKISH CULTURE Dr. Öğr. Üyesi Zhazira OTYZBAY Öz İnsanlığın ve dilin tarihi olduğu gibi her bir sözcüğün de oluşum ve gelişim tarihi vardır. Eskiden etkin bir şekilde kullanılan sözcükler, zamanla aynı an- lama gelen başka dilden alınmış […]

MEMLÛK EMÎRİ SUNGUR EL-AŞKAR

MEMLÛK EMÎRİ SUNGUR EL-AŞKAR SUNGUR AL-ASHKAR THE AMIR OF MAMLUK Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER Öz Devlet hayatında askerî hiyerarşinin çok etkin olduğu Memlûk Devleti’nde, hiç kuşkusuz emîrlerin çok özel bir yeri bulunur. Memlûk devletinin ilk dönemi olan Bahrî Memlûkler zamanında çok önemli emîrler yetişmiş olup bunlardan birisi de Sungur […]

TÜRKİYE’DE SÖZLÜ VE YEREL TARİH ÇALIŞMALARININ ÖNCÜLERİNDEN ALİ RIZA YALKIN VE CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI ADLI ESERİ

TÜRKİYE’DE SÖZLÜ VE YEREL TARİH ÇALIŞMALARININ ÖNCÜLERİNDEN ALİ RIZA YALKIN VE CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI ADLI ESERİ ALİ RIZA YALKIN FROM PIONEERING STUDY OF ORAL AND LOCAL HISTORY IN TURKEY AND HIS WORK CALLED TURKMEN TRIBES IN THE SOUTH H. Yavuz YAŞAR Öz Sözlü ve yerel tarih çalışmaları tarih disiplini içerisinde gecikmeli olarak gündeme gelmiş bir araştırma yöntemidir. […]

TÜRK SİYASETİNDE ETKİN BİR GENELKURMAY BAŞKANI: CEVDET SUNAY

TÜRK SİYASETİNDE ETKİN BİR GENELKURMAY BAŞKANI: CEVDET SUNAY AN EFFECTIVE CHIEF OF GENERAL STAFF IN TURKISH POLITICAL LIFE: CEVDET SUNAY Doç. Dr. Şerafettin Can ERDEM Öz Türk siyasi tarihinde asker sivil ilişkileri her zaman önem taşımıştır. Bu çalışmada, Türk siyasi hayatında hem asker hem de devlet adamı olarak rol oynamış olan Cevdet Sunay’ın Genelkurmay Başkanlığı dönemi ele […]

ÇOKAN VELİHANOĞLU’NUN MANÇU HÂKİMİYETİNDEKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARIN SOSYO-KÜLTÜREL DURUMUNA DAİR MÜLAHAZALARI

ÇOKAN VELİHANOĞLU’NUN MANÇU HÂKİMİYETİNDEKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARIN SOSYO-KÜLTÜREL DURUMUNA DAİR MÜLAHAZALARI ÇOKAN VELIHANOGLU’S REMARKS REGARDING TO EAST TURKESTANIS’ SOCIO-CULTURAL SITUATION UNDER THE MANCHU DOMINATION Doç. Dr. Dinçer KOÇ Öz 19. yüzyılın ünlü Kazak ilim adamı Çokan Velihanoğlu (1835-1865) 1858 yılında Rus hükümeti tarafından bilgi toplaması amacıyla Doğu Türkistan’a gön- derilmiştir. Bu seyahati esnasında Kaşgar başta olmak […]

HÂKİMİYETİN SEMBOLÜ: KIZILELMA

HÂKİMİYETİN SEMBOLÜ: KIZILELMA SYMBOL OF DOMINANCE: GOLDEN APPLE Oğuz ŞENTÜRK Öz Kızılelma, Türklerin fetih ve hâkimiyet anlayışını temsil eden sembollerden birisidir ve bir ideal olarak uzak ve erişilmez bir hedefi temsil eder. Bazen de İstanbul, Roma, Viyana, Estergon, Budin gibi çeşitli şehirlerin ifadesinde kullanılır. Bununla beraber kavram Osmanlı döneminde yazılmış edebî metinlerde uzun bir süre […]

KUZEY SURİYE’DEKİ TÜRKMEN YERLEŞİMLERİNİN ÇAĞDAŞ TARİHİ VE STRATEJİK ALTYAPISI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

KUZEY SURİYE’DEKİ TÜRKMEN YERLEŞİMLERİNİN ÇAĞDAŞ TARİHİ VE STRATEJİK ALTYAPISI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME A GENERAL EVALUATION ON THE CONTEMPORARY HISTORY AND STRATEGIC INFRASTRUCTURE OF TURKMEN SETTLEMENTS IN NORTH SYRIA Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR – Süleyman PEKİN Öz ‘Coğrafya kaderdir’ deniyor ve bu kader Ortadoğu’da sınırlarla birlikte sık sık değişiyor. 2011 yılından buna dahil olan Suriye’nin […]

MİLLÎ ŞUURUN SAĞLAM BİR VESİKASI: KÜRESÜNNİ TÜRKLERİ

MİLLÎ ŞUURUN SAĞLAM BİR VESİKASI: KÜRESÜNNİ TÜRKLERİ A SOLID INDICATOR OF NATIONAL CONSCIOUSNESS: KHORASINIDS TURKS Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ Öz I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında İran’dan Türkiye’ye göç etmek suretiyle farklı illere yerleşmiş Türkler, çeşitli çevrelerce Küresünni olarak adlandırılır. Söz konusu Türk topluluğunun, Güney Azerbaycan bölgesinden çeşitli siyasî, ekonomik ve kültürel nedenlerle muhacir durumuna düşüp göç […]

ELBİSTAN MEYDAN MUHAREBESİ VE İLHANLILARIN YENİ ANADOLU POLİTİKASI

ELBİSTAN MEYDAN MUHAREBESİ VE İLHANLILARIN YENİ ANADOLU POLİTİKASI ELBISTAN BATTLE AND THE NEW ANATOLIA POLICY OF THE ILKHANIDS Dr. Erol KELEŞ Öz XIII. asrın ortalarında kurulmuş olan Memlük ve İlhanlı Devleti’nin ortak coğrafyanın hâkimiyetini ele geçirmek ve bölgede yegâne güç olmak için kıyasıya bir mücadelenin içerisine girecekleri aşikârdı. Zira 1260 Aynicalut Savaşı bu hesaplaşmanın fitilini […]

DÖRDÜNCÜ UMÛMİ MÜFETTİŞLİK BÖLGESİNDE EKONOMİK DURUM VE YATIRIMLAR (1936-1952)

DÖRDÜNCÜ UMÛMİ MÜFETTİŞLİK BÖLGESİNDE EKONOMİK DURUM VE YATIRIMLAR (1936-1952) THE ECONOMICAL SITUATION AND INVESTMENTS IN THE FOURTH GENERAL INSPECTORSHIP REGION (1936-1952) Burcu ÖZBAY Öz Umûmi müfettişlik kurumu hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde var olan idari kurumlardır. Ancak kuruluş amaçları birbirinden farklıdır. Cumhuriyet döneminde 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile yeniden ortaya çıkan bu kurumlar, […]

TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU VE PİLOT İL OLARAK URFA’DA UYGULANMASI (1973-1978)

TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU VE PİLOT İL OLARAK URFA’DA UYGULANMASI (1973-1978) LAND AND AGRICULTURAL REFORM LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN URFA AS PILOT PROVINCE Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT Öz Osmanlı toprak düzeni bozulduğu ve giderek mirî topraklar özel mülk haline geldiği için topraksız çiftçiler meselesi ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bu konu hükûmetlerin […]

Medya Sarkacı: Kurgu İle Gerçeklik Arasında Suç

MEDYA SARKACI: KURGU İLE GERÇEKLİK ARASINDA SUÇ MEDIA PENDULUM: CRIME BETWEEN FICTION AND REALITY Dr. Öğr. Üyesi Özlem Uluç KÜÇÜKCAN  Öz Saldırganca, şiddet içerikli ve suç teşkil eden davranışlar, yüksek izlenme oranlarına etkisi nedeniyle medya araçları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kurgu ve kurgu olmayan programların bu konuları işleyiş ve aktarım biçimleri ile bireysel ve toplumsal etkilerinde ise farklılık bulunmaktadır. […]