TÜRKİYE’DE SÖZLÜ VE YEREL TARİH ÇALIŞMALARININ ÖNCÜLERİNDEN ALİ RIZA YALKIN VE CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI ADLI ESERİ

ALİ RIZA YALKIN FROM PIONEERING STUDY OF ORAL AND LOCAL HISTORY IN TURKEY AND HIS WORK CALLED TURKMEN TRIBES IN THE SOUTH

H. Yavuz YAŞAR


Öz

Sözlü ve yerel tarih çalışmaları tarih disiplini içerisinde gecikmeli olarak gündeme gelmiş bir araştırma yöntemidir. Bilimsel tarih yazımıyla Batı’da or-taya çıktığı ve yaygınlaştığı kabul edilmektedir. Bu kabule karşı sözlü ve yerel tarih Türkiye’de de erken dönemlerde gündeme gelmiştir. Türkiye’de de belli bir bilimsel metodoloji etrafında şekillenen sözlü ve yerel tarihin önemli temsil- cilerinden birisi Ali Rıza Yalkın’dır. Daha çok etnografya, folklor ve gelenekler üzerine çalışan Yalkın sık sık sözlü ve yerel tarihe ilişkin bulgularını da pay- laşmıştır. Yalkın’ın eseri tarihçiler tarafından pek kullanılmamasına rağmen temas ettiği farklı içerikler dolayısıyla çok zengin bir kaynaktır. Bu bağlamda Türkiye’deki sözlü ve yerel tarih çalışmalarında, Yalkın’ın yaptığı incelemenin yeri ve önemi araştırılmıştır. Ayrıca Yalkın’ın çalışmasıyla Türkiye’deki sözlü ve yerel tarih araştırmalarının kökeni de inceleme konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler

sözlü ve yerel tarih, Ali Rıza Yalkın, Türkmenler, Toroslar, Halk bilimi

Kaynakça

  • AKSOY, Mustafa: Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul 2013.
  • ASSMAN, Jan: Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı Hatırlatma ve Politik Kimlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.
  • ONG, Walter: Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojikleşmesi, Metis Yayınları, İstanbul 1995.
  • TOUATİ, Houari: Ortaçağda İslam ve Seyahat: Bir Alim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016.
  • YALKIN, Ali Rıza: Cenupta Türkmen Oymakları, I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977.
  • _______________: Cenupta Türkmen Oymakları, II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977.

Kaynak Göster

Chicago – YAŞAR, H . “TÜRKİYE’DE SÖZLÜ VE YEREL TARİH ÇALIŞMALARININ ÖNCÜLERİNDEN ALİ RIZA YALKIN VE CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI ADLI ESERİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ): 183-204