MEDYA SARKACI: KURGU İLE GERÇEKLİK ARASINDA SUÇ

MEDIA PENDULUM: CRIME BETWEEN FICTION AND REALITY

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Uluç KÜÇÜKCAN 


Öz

Saldırganca, şiddet içerikli ve suç teşkil eden davranışlar, yüksek izlenme oranlarına etkisi nedeniyle medya araçları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kurgu ve kurgu olmayan programların bu konuları işleyiş ve aktarım biçimleri ile bireysel ve toplumsal etkilerinde ise farklılık bulunmaktadır. Özellikle yüksek izlenme oranlarına sahip, gündüz kuşağında yer alan ve kurgu olmayan reality showlar, mağdur ve tanık boyutunu, mağduriyetin ve tanıklığın psikolojik ve duygusal hallerini gözler önüne sermektedir. Televizyonun insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalara ilave olarak program içeriği ile birlikte farklı değişkenleri içinde barındıran bu programlar, birtakım toplumsal etkiler doğurmaktadır. Bu çalışma, şiddet içerikli eylemin kökeni, şiddet ve suç teşkil eden davranışların kurgu olmayan reality showlarda ele alınmasının toplumsal sonuçlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada öncelikle medyada şiddet içerikli yayınların etkilerinin sorunsallaştırılmasına yer verilmiş, ardından şiddet ve şiddet ile ilintili kavramlara ilişkin sosyal bilim literatüründeki kavramsal ve kuramsal tartışmalara değinilmiş ve son olarak şiddet içerikli programların yorumlanmasına ve suç konusuna ilişkin çalışmaların bulgu ve iddiaları tartışılmıştır. Bu noktadan yola çıkarak suç ve şiddet içerikli vakaları işleyen kurgu olmayan reality showların bu konulara ilişkin toplumsal duyarlılık ve farkındalık yarattığını söylemek mümkündür. Daha önemlisi, bu duyarlılık ve farkındalığın mağdur ve mağduriyet ekseninde şekillenmekte olduğudur.

Anahtar Kelimeler

Medya, Televizyon, Reality Show, Suç, şiddet

Kaynakça

  • ALTHEIDE, David L.: “The News Media, the Problem Frame, and the Production of Fear”, The Sociological Quarterly, Sayı: 38, Iova City 1997.

Kaynak Göster

Chicago – KÜÇÜKCAN, Ö . “Medya Sarkacı: Kurgu İle Gerçeklik Arasında Suç”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ): 11-34