BATI MEDENİYETİ GÖLGESİNDE ÖTEKİLERİN İNŞASI

Özlem TOPCAN


Öz

“Batı Medeniyeti” ile neyi kastediyoruz? Son zamanlarda Batı medeniyeti akademik ve politik çevrelerin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Batı medeniyeti kavramının nasıl inşa edildiğine, hangi tarihsel gerçekliği yansıttığına ya da Batı medeniyetinin bir kurgu olup olmadığına dair sorular tartışılan hususların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; Batı medeniyetinin maddi ve manevi boyutunu bütüncül bir perspektif ile geçmişten günümüze değerlendirmektir. Batı kavramına açıklık getirmek, Batı medeniyet anlayışının maddi düzlemde karakteristik özelliklerini incelemek ve dünya genelindeki kültürel faaliyetlerini ortaya koymaktır. Batı medeniyetinin temel iktisadi yapısı Kapitalist üretim biçimidir. Kapitalizmin oluşturduğu üretim araçları ve sosyal sınıfları mukayese edildiğinde, Batının egemen ve ilerlemeci özelliği öne çıkmaktadır. Batı medeniyetinin iktisadi yapıya özgü değerler sistemini ve iktisadi yapısı etrafında şekillenen manevi kültürel unsurlarını anlamak önem arz etmektedir. Bu noktada, Hıristiyanlık inanç sisteminin incelenmesi, uluslararası ilişkiler sisteminin başat aktörü olan Batı medeniyetinin bugün dünyadaki yerini, yaygınlığını, sürdürülebilirliğini ve sınırlarını kavramamıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Medeniyet,, Sosyal Evrim, Kültürel Yayılım, Misyonerlik Faaliyetleri, Ulusötesicilik

Kaynakça

 • Akcapar, Sebnem Koser. “Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming Christians in Turkey”, The International Migration Review, Vol. 40, No. 4 ( 2006), pp. 817-853.
 • Berger, Peter L. “Sekülerizmin Gerilemesi”, ed. Murat Yılmaz, Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 1995.
 • Berting, Jan. Europe: A Heritage, a Challenge, a Promise, The Netherlands: Eburon Delft, 2006.
 • Boer, Pim Den. “Europe to 1914: the making of an idea”, ed. Kevin Wilson, Jan van der Dussen, The History of The Idea of Europe, London: Routledge, 2005.
 • Bouma, Gary D. Globalisation and Localisation: Pentecostals and Anglicans in Australia and the United States, ed. C. Cusack and P. Oldmeadow, The End of Religions? Religion in an Age of Globalisation, Department of Studies in Religion, University of Sydney, 2001.
 • Braudel, Fernand. Medeniyetlerin Grameri, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi, 2017.
 • Casanova, Jose. Modern Dünyada Kamusal Dinler, çev. Mehmet Murat Şahin, Sakarya: Kültür Yayınları, 2014.
 • Conradie, Sas. “David Livingstone’s ‘Vision Revisited – Christianity, Commerce and Civilisation in the 21st Century”, ERT(2013) 37:2, 118-130.
 • Deininger, Matthias. Global Pentecostalism: An Inquiry into the Cultural Dimensions of Globalisation. Hamburg: Anchor Academic Publishimg, 2013.
 • Desmond, Adrian ve Moore, James. Charles Darwin, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Kültür Yayınları, 2017.
 • Federici, Silvia. Enduring Western Civilisation: The Construction of the Concept of Western Civilization and “Its Others”, London: Praeger, 1995.
 • Federici, Silvia. “The God That Never Failed: The Origins and Crises of Western Civilization”, Enduring Western Civilisation: The Construction of the Concept of Western Civilization and “Its Others”, London: Praeger, 1995.
 • Fratani, Ruth Marshall. “Mediating The Global and Local in Nigerian Pentecostal”, Journal of Religion in Africa, (28) 3, Koninklijke Brill NV, Leiden, 1998.
 • GoGwilt, Chris. “True West: The Changing Idea of the West from the 1880s to the 1920s”, ed. Silvia Federici, Enduring Western Civilisation: The Construction of the Concept of Western Civilization and “Its Others”, London: Praeger, 1995.
 • Gündüz, Şinasi. “Misyonerlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.30, İstanbul, 2005.
 • Huang, Weishan. “The Discourse and Practice of a Buddhist Cosmopolitanism”, ed. Maria Rovisco and Sebastian Kim, Cosmopolitanism, Religion and Public Sphere, London and New York: Routledge, 2019.
 • Huntington, Samuel P. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, çev. Mehmet Turhan, Y. Z. Cem Soydemir, İstanbul: Okyanus Yayınları, 2015.
 • Haldun, İbni. Mukaddime. çev. Sevim Belli, cilt.I, Ankara: Onur Yayınları, 2014.
 • Johann P. Arnason. “Making Contact and Mapping the Terrain”, ed.Johann P. Arnason and Hann Chris, Anthropology and Civilizational Analysis : Eurasian Explorations, Albany: Suny Press, 2018.
 • Kaunda, Chammah J. The Nation That Fears God Prospers, Minneapolis: Fortress Press, 2018.
 • Kerry, John. Religion and Diplomacy: Toward a Better Understanding of Religion and Global Affairs, America Press Inc. 2015. www.americamagazine.org.
 • Küçük, Abdurrrahman, Tümer Günay ve Küçük M. Alparslan. Dinler Tarihi, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011.
 • Leonhard, Robert. Visions of Apocalyps: What Jews, Christians, and Muslims Believe about the End Times, and How Those Beliefs Affect Our World, Strategic Assessments Project within the National Security Analysis Department of The Johns Hopkins University, Maryland, 2010.
 • Malloch, Theodore R. “Free to Choose” ed. Philib Seib, Religion And Public Diplomacy, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
 • Maltus, Thomas R. Nüfus İlkesi, çev. Çağla Taşkın, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2017.
 • Mayfield, Alex R. “Spiritual exceptionalism? An ethnographic survey of transnational pentecostal communities in Boston’s inner core”, Missiology: An International Review 2017, Vol. 45(3).
 • Morgan, Lewis H. Ancient Society, New York: Henry Holt and Company, 1877.
 • Newman, Joe. Race and Assemblies of God Church, New York: Cambria Press, 2007.
 • Patterson, Thomas C. Inventing Western Civilization, New York, Monthly Review Press, 1997.
 • Peters, George V. “Missions in Biblical Perspective”, ed. Roy B. Zuck, Vital Mission Issues: Examining Challenges and Changes in World Evangelism, Oregon: Wipf&Stock, 1998.
 • Pikkert, Peter. Hıristiyan Batı Efsanesi: Batı’da Din Bilim ve Felsefe Tartışmaları. çev. Zeynep Ovalıoğlu, İstanbul: GDK, 2011.
 • Pons, Alain. “Civilization”, ed. Barbara Cassin, Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, New Jersey: Princeton University Press, 2014.
 • Robertson, Roland and Chirico, JoAnn. “Humanity, Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Explanations,” Sociological Analysis, Autumn, 1985, Vol. 46, No. 3, pp. 219-242.
 • Said, Edward W. Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, çev. Berna Ülner, İstanbul: Metis Yayınları 1995, 2005.
 • Salleh, Mohd Afandi. The Christian Right & US Foreign Policy in the 21th Century, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
 • Schipper, Mineke. What Do We Share? From the Local to the Global, and Back Again, Ethnic Diversity in Eastern Africa: Opportunities and Challenges, ed. Kimani Njogu, Kabiri Ngeta, Mary Wanjau, Kenya: Twaweza Communications, 2009.
 • Stark, Rodney and Bainbridge, William. A Theory of Religion, New York: David Land, 1987, s.108. ed. Philib Seib, Religion And Public Diplomacy, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
 • Tennent, Timothy C. Theology in the Context of World Christianity, Michigan: Zondervan, 2007.
 • Tonybee, Arnold. Tarihçi Açısından Din, çev. İbrahim Canan, İstanbul: Ufuk Kitapları, 2008.
 • Topcan, Özlem. Pentekostal Hareket ve Afrika’daki Misyon Faaliyetleri, Berikan Yayınevi, Ankara, 2008.
 • Toynbee, Arnold. “Medeniyetlerin Karşılaşması”, der. Murat Yılmaz, Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.
 • Wilkinson, Michael. “The Globalisation of Pentecostalism: The Role of Asian Immigrant Pentecostals in Canada”, Asian Journal of Pentecostal Studies 3 (2), 2000.
 • Winter, Ralph D. “The Kingdom Strikes Back: The ten Epochs of Redemptive History”, ed. Jonathan Lewis, World Mission:The Biblical, second edition, California: William Carey Library, 1994.
 • Woodhead, Linda. Hıristiyanlık, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2004, s.159.

Kaynak Göster

Chicago – Topcan, Ö . “BATI MEDENİYETİ GÖLGESİNDE ÖTEKİLERİN İNŞASI”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 347-368