MALAZGİRT: ÖZGÜRLERİN KADERİ OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nuran BALTA


Öz

ÖZET Hikmet Temel Akarsu, günümüz Türk edebiyatının roman, hikâye, hâtıra, oyun, çocuk kitapları / masallar gibi birçok türünde eser veren yazarlarındandır. İncelememize konu olan Malazgirt: Özgürlerin Kaderi adlı kitap, onun, konusunu tarihten alan bir tiyatrosudur. Eserde Türk milletinin değişmez özelliklerinden özgürlük ve bağımsızlığına düşkün olma ve bu uğurdaki büyük mücadele azmi, 1071 Malazgirt Savaşı’nın tarihî gerçekliği ekseninde yazarın muhayyilesinde inşa ettiği kurgu üzerinden çağdaş bir yorumla anlatılmıştır. Bu çalışmada, Malazgirt: Özgürlerin Kaderi oyunu, konu, olay örgüsü, zaman ve kostüm, mekân ve dekor, dil ve üslûp gibi başlıklar etrafında tahlilî bir yöntemle incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hikmet Temel Akarsu, Malazgirt: Özgürlerin Kaderi, edebî eser, tiyatro, tarih.

Anahtar Kelimeler

Hikmet Temel Akarsu

Kaynakça

  • KAYNAKÇA AKARSU, Hikmet Temel, Malazgirt: Özgürlerin Kaderi / Bütün Oyunları 4, 1. Baskı, Küçük Yayıncı, İstanbul 2017. BUTTANRI, Müzeyyen, “Türk Edebiyatında Tarihî Tiyatro (Başlangıçtan 1950’ye Kadar)”, (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2002. ÇETİŞLİ, İsmail, Metin Tahlillerine Giriş 2 / Hikâye-Roman-Tiyatro, Akçağ Yayınları, Ankara 2016. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2003. DOĞAN, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Yazar Yayınları, Ankara 2011. ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2004. ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010, s. 161. ENGİNÜN, İnci Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 2, Dergâh Yayınları, İstanbul 2012. EYİCE, Semavi, Malazgirt Savaşı’nı Kaybeden IV. Romanos Diogenes, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1971. FİDAN, Mehmet, “Hikmet Temel Akarsu’nun Eserlerindeki Fantastik Öğeler ve Eğitim Odaklı Değerler”, (Atatürk Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2017. Işık, İhsan, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, Ankara 2012. KAFESOĞLU, İbrahim, “Alparslan” Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2. C., TDV Yayınları, İstanbul 1989, s. 526-530. KERMAN, Zeynep, “Edebiyatımızda Malazgirt”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1998, s. 274-289. PAKALIN, Mehmed Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II. C., Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993. SEVİM, Ali, “Çağrı Bey” Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, 8. C., TDV Yayınları, İstanbul 1993, s. 183-186. SEVİM, Ali, “Malazgirt Muharebesi” Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, 27. C., TDV Yayınları, Ankara 2003, s. 481-483. SÜMER, Faruk, “Afşin” Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1. C., İstanbul 1988, s. 440-441. ŞEMSEDDİN SAMİ, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 1995. TAŞ, Songül, Necati Cumalı ve Oyunları, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001. TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2005. tdk.gov.tr / sozluk.gov.tr, erişim tarihi: 12.03.2020. TOPALOĞLU, Yüksel, Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro, Kesit Yayınları, İstanbul 2017.

Kaynak Göster

Chicago – Balta, N . “MALAZGİRT: ÖZGÜRLERİN KADERİ OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 451-464