HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ’NE YANSIYAN YUNAN MEZALİMİ

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU


Öz

Mustafa Kemal, 10 Ocak 1920’de Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’ni kurar. Burada Millî Mücadele boyunca yazılar kaleme alır. Atatürk bu gazetede hemen her konuda yazılar yazmıştır. Bu konulardan birisi de Yunan mezalimidir. Bu yazılarda özellikle Yunanlıların Anadolu’dan geri çekilme sürecinde yaptıkları zulümler anlatılmıştır. Yunanlılar, Anadolu’da mezalim yaparken Anadolu’daki Milli Mücadele azmi gittikçe büyümektedir. Cephede her gün yeni bir yenilgi alan Yunan ordusu geri çekilmeye başlayınca her türlü fecâyii işlemişlerdir. Geri çekilirken geçtikleri yerlerde evleri yağma etmişler, insanlara tecavüz edip katliam yapmışlardır. Giderken de köyleri ateşe verip kaçmak isteyenleri makinalı tüfeklerle topluca katletmişlerdir. Tarih boyunca eşine nadir rastlanan zulümler ve işkenceler yoksul, perişan, masum Anadolu insanına yapılmıştır. Özellikle İnönü Muharebeleri’nin sonunda Yunan ordusu geri çekilirken intikamını halktan almıştır. Aydın, Söke ve Tire’de Yunanlılar tarihte az rastlanan mezalim yapmışlardır. Yunanlılar harp meydanlarında yapamadıklarını savunmasız sivil halka yaparak insanlık suçu işlemişlerdir. Bu süreçte Yunan askerleri halkın manevi değerlerine de saldırmışlar; camileri ahır, mezarlıkları da tuvalet olarak kullanmışlardır. Bununla da kalmayarak Rumları silahlandırıp köyleri basmışlar ve silah altına girmekten kaçan Rumları da cezalandırmışlardır. Yunan askerleri bir yandan bütün Anadolu’yu yakarken Avrupa’da bu zulümlerin Türkler tarafından yapıldığı iddia edilmiştir. Bu yazıları bizzat Atatürk’ün editörlüğünü yaptığı gazeteden okumak Milli Mücadele dönemine ayrı bir pencereden bakmak anlamına gelmektedir. Bu yazılar daha önce yayımlanmamış olmaları yönünden önem taşırlar.

Anahtar Kelimeler

Milli Mücadele, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, Yunan Mezalimi

Kaynakça

 • “3500 Vatandaşımız Ateşte Kebap Ediliyor”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 628, Sayfa: 2, Sütun: 5-6, 8 Teşrin-i Evvel 1338 / Pazar.
 • “Anadolu Dilberleri Fâciâsı”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 625, Sayfa: 4, Sütun: 3-4, 4 Teşrin-i Evvel 1338 / Çarşamba.
 • AKIS, Metin: XVI. Yüzyıl Kilis ve Antep Sancaklarında Ermeniler ve Türkler Arasında Sosyal ve Kültürel İlişkiler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, c. III, Kayseri 2006.
 • “Bitmez Tükenmez Şenaatlerden”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 436, Sayfa:1, Sütun: 5-6, 20 Şubat 1338 / Pazartesi.
 • “Bütün Bir Köyün Kadınlarına Tecâvüz”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 631, Sayfa: 3, Sütun: 5-6, 11 Teşrin-i Evvel 1338 / Çarşamba.
 • “Bütün Maksat Yunan Cinayetinin Devamı”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 518, Sayfa: 1, Sütun: 3-4, 28 Mayıs 1338 / Pazar.
 • DOĞRAMACIOĞLU, Hüseyin: Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2007.
 • “İzmir’i Yunanlılar ve Ermeniler Yakmıştır”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 652, Sayfa: 4, Sütun: 3-4, 5 Teşrin-i Sâni 1338 / Pazar.
 • “Köyler Yakılıyor, Kadınlar Öldürülüyor”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 232, Sayfa: 1, Sütun: 2-3, 11 Temmuz 1337 / Pazartesi.
 • SELVI, Haluk: İşgal ve Protesto, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.
 • “Şehirlerden Sonra İnsanları Yakıyorlar”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 198, Sayfa: 1, Sütun: 2-3, 30 Mayıs 1337 / Pazartesi.
 • “Tükenmez Zulümler”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 338, Sayfa: 2, Sütun: 2, 30 Teşrin-i Evvel 1337 / Pazar.
 • TÜRKMEN, Zekeriya: Belgelerle Yunan Mezalimi – İzmir’in İşgali Üzerine İtilaf Hükümetlerine Çekilen Protesto Telgraflarından Bazıları, Ankara 2000.
 • “Vahşi ve Zâlim Kimdir?”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 504, Sayfa: 2, Sütun:3, 11 Mayıs 1338 / Perşembe.
 • “Vicdansız Millet”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 311, Sayfa: 2, Sütun: 6, 3 Teşrin-i Evvel 1337 / Pazartesi.
 • “Yunan Haydutluklarından”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 636, Sayfa: 2, Sütun: 4, 17 Teşrin-i Evvel 1338 / Salı.
 • “Yunan Merhametsizliği”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 408, Sayfa: 2, Sütun: 5, 18 Kânûn-ı Sâni 1338 / Çarşamba.
 • “Yunan Mezâlimi”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 417, Sayfa: 2, Sütun: 2, 29 Kânûn-ı Sâni 1338 / Pazar.
 • “Yunan Vahşeti”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 320, Sayfa: 2, Sütun: 1-2, 12 Teşrin-i Evvel 1337 / Çarşamba.
 • “Yunan Vahşetleri ve Feci’ Rakamlar”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 392, Sayfa: 1, Sütun: 5-6, 30 Kânûn-ı Evvel 1337 / Cuma.
 • “Yunan Vahşetleri”, Hâkimiyet-i Milliye (Başyazı), Numara: 392, Sayfa: 1, Sütun: 1-2, 30 Kânûn-ı Evvel 1337 / Cuma.
 • “Yunanistan’da Esirlerimiz”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 689, Sayfa: 3, Sütun: 3, 18 Kânûn-ı Evvel 1338 / Pazartesi.
 • “Yunanlıların Esir Zâbitlerimize Zulmü”, Hâkimiyet-i Milliye, Numara: 379, Sayfa: 1, Sütun: 5-6, 15 Kânûn-ı Evvel 1337 / Perşembe.

Kaynak Göster

Chicago – Doğramacıoğlu, H . “HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ’NE YANSIYAN YUNAN MEZALİMİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 122 (2019 ): 351-364