AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE YAPILAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN AZERBAIJAN AND TURKEY PRESIDENTIAL ELECTIOUS 2018

Farid SHAHBAZLI


Öz

Siyasal iletişim araçları günümüzde yeni medya iletişim teknolojileri olan İnternet ve Sosyal Medya alanlarını kapsamaktadır. Buradan da sosyal medya ve siyaset ilişkisini araştırmak ve teoriler üretmek için önemli bir konu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada siyasal sistem ve sosyal medya kavramına açıklık getirilerek, bunun yanı sıra siyaset ile sosyal medya ilişkisini, sosyal medyanın siyaset tarafından kullanımı durumunu tespit etmeyi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, önemli bir siyasal süreç olan seçimlere sosyal medyanın nasıl bir etki yaptığı Azerbaycan ve Türkiye örneğinde araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya, Siyaset, Seçimler, Azerbaycan, Türkiye

Kaynakça


 • AĞAÇ, A.: Siyasal İletişimde Sosyal Paylaşım Ağlarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçimleri Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.
 • BALCI, Şükrü: “Siyasal Karar Sürecinde İletişim Araç ve Yöntemlerinin Etki Düzeyleri: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği”, Ş. Balcı (Ed.), 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları, LiteraTürk Academia Yayınları, İstanbul 2016.
 • DEVRAN, Yusuf: Haber, Söylem, İdeoloji, Başlık Yayın Grubu, İstanbul 2010.
 • KURTULUŞ, Sevim Büşra: Siyasal İletişimde Yeni Medyanın Kullanımı ve Etkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.
 • NISAN, Fatma: Siyasal Söylemin ve Ideolojilerin Gazete Karikatürlerinde Yeniden Üretimi (Örnek Olay 1982 ve 2010 Anayasa Referandum Süreci), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2012.
 • OKTAY, Mahmut: Politikada Halkla İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul 2002.
 • SARIKAYA, Ayşe Kübra – UYGUN, Mutlu: Sosyal Medyanın Siyasi İletişimdeki Rolü, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray 2018.
 • SOLANKI, Manishkumar R. – DONGAONKAR, Abhijit: “A Journey of Human Comfort: Web 1.0 to Web 4.0.”, International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), Volume: III, Issue: IX, September 2016.
 • TAYDAŞ, Onur: “Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımının Amerika Başkanlık Seçimleri ve Türkiye Genel Seçimleri Özelinde İncelenmesi”, I. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 19-21 Ekim 2018, Kapadokya-Nevşehir 2018.
 • TORUK, İbrahim – SINE, Rengim: “Haber Söylem Üretimindeki İdeolojik Etki: Wikileaks Haberleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31, 2012.
 • YOLÇU, Neslihan: “Siyasal Katılım Düzeyi ve Siyasal Toplumsallaşma Araçlarına Yönelik Güven Ölçümü: Kocaeli İli Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2017.

Kaynak Göster

Chicago – SHAHBAZLI, F . “AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE YAPILAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ): 415-430