TÜRK CEZA HUKUKU’NDA TEKERRÜR

RECIDIVISM IN TURKISH CRIMINAL LAW

Celal Hakan KAN


Öz

Ceza, kanunlar tarafından yasaklanan hususlar karşısında itaatsiz tavırlar sergileyen bireylere uygulanan bir yaptırım çeşididir. Bu yaptırım her fiil için aynı oranda veya sürede gerçekleşmemektedir. Bu hususta temel belirleyiciler; işlenen suçun niteliği ve failin meydana gelen olaydaki kusur oranına göre değişiklik göstermektedir. Bu ayrımda suçun ağırlığı olarak değerlendirilen husus, işlenen suçun toplumda meydana getirdiği etki olarak ele alınmaktadır. Bu belirleyicilerin yanı sıra bireye verilecek olan cezanın belirlenmesinde failin yaşı, aklî durumu, hafifletici sebeplerin varlığı ve tekerrür gibi hususlar da dikkate alınmaktadır. Türk Ceza Hukuku’nda “Tekerrür” konusunun ele alındığı bu çalışmada; cezanın infaz süresini uzatan unsurlar arasında sayılan, daha önce belirli bir suçtan hüküm giymiş olan birinin kanunda belirtilen süreler dâhilinde yeni bir suç işlemesini ifade eden tekerrür müessesesi incelenmiştir. Bu bağlamda hazırlanan çalışma; kanun metinleri ve doktrinde yer alan açıklamalardan istifade edilerek hazırlanan bir derleme çalışma niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler

Tekerrür, Mükerrir, Tekerrür ve Ceza, Cezanın Artırılması, kanunda tekerrür

Kaynakça

 • ARSAL, Sadri Maksudi: Türk Tarihi ve Hukuk, Cilt: I, İstanbul 1947.
 • _______________: Umumî Hukuk Tarihi, Ankara 1942.
 • ARTUK, Mehmet Emin – GÖKCEN, Ahmet – YENIDÜNYA, Ahmet Caner: Türk Ceza Kanunu Şerhi, C. 2, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, 2014.
 • ATALAY, Osman: “Mükerrir Hükümlülerin İnfazında Müddetname Hesaplamaları”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Eylül 2007.
 • BAYRAMOĞLU, Reşad: “Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması Şart mıdır, Değil midir?”, Adalet Dergisi, 1944/12.
 • BIYIKLI, Hasan: Sosyal Ceza Hukuku, İşçinin Ceza Yoluyla Korunması, Ankara 1983.
 • BOZDAĞ, Ahmet: Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür, Ankara 2009.
 • DOMENIKO, Pisapia Gian, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri – Genel Kısım, (Çev. Atıf Akgüç), Padova 1965.
 • DÖNMEZER, Sulhi – ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: III, 11. Baskı, İstanbul 1994.
 • ERDURAK, Yılmaz Güngör: Türk Ceza Kanunu, Ankara 1991.
 • EREM, Faruk: “Tekerrür Hakkındaki Kanun Hükümlerinin Tetkiki”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 2, Ankara 1945.
 • EREM, Faruk – DANIŞMAN, Ahmet – ARTUK, Mehmet Emin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt: II, 14. Baskı, Ankara 1997.
 • GÜNAY, Erhan: Cezada Tekerrür Uygulaması (Pratik), Ankara 1996.
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki – ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012.
 • HAKERI, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2016.
 • İÇEL, Kayıhan – DONAY, Süheyl: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1999.
 • JESCHECK, Hans Heinrich: Alman Federal Cumhuriyeti Hukukuna Giriş, (Çev. Feridun Yenisey), I. Baskı, İstanbul 1989.
 • _______________: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin 1978.
 • KARAOK, Hasan: Teşebbüs, İştirak, İçtima ve Tekerrür Hükümlerinin Tatbikatı, Elazığ 1952.
 • KOCA, Mahmut – ÜZÜLMEZ, İlhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2016.
 • KUNTER, Nurullah: “Suçluların Terbiye ve Islahı”, Adalet Dergisi (AD), 1943/VIII.
 • _______________: “Türkiye’de Mükerrerliğin Amilleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Muammer Reşit Seviğ’e Armağan, İstanbul 1956.
 • LISZT, Franz von: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 7 Auflege, 1896.
 • ÖNDER, Ayhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, C. III, 2. Baskı, İstanbul 1992.
 • ÖNDER, K. Orhan: “Tatbikatta ‘Mutlak ve Mukayyet Tekerrürün’ İçtimaı”, Adalet Dergisi, Y. 51, S. 2-6, Ankara 1960.
 • ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008.
 • ÖZTÜRK, Bahri – ERDEM, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 15. Baskı, Ankara 2015.
 • TAN, Hadi: “Tekerrür Hükümlerinin Tatbiki İçin Tekerrüre Esas Tutulan Cezanın Çektirilmiş Olması Şarttır”, Adalet Dergisi, 1945/4.
 • UDEH, Abdulkadir: Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşerî Hukuk, (Çev. Ali Şafak), C. I, 1. Baskı, Ankara 1990.
 • UZUNHASANOĞLU, Sırrı: Tekerrür Ile İlgili Af, Adlî Sicil, Sabıka, Eşkâl ve Hüviyeti Tespit Müesseseleri, Ankara 1962.
 • ÜÇOK, Coşkun: “Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. III, Ankara 1946.
 • ÜÇOK, Coşkun – MUMCU, Ahmet: Türk Hukuk Tarihi, 7. Baskı, Ankara 1991.
 • ÜZÜLMEZ, İlhan: “1997 Tarihli TCK Tasarısında Tekerrür”, Yargıtay Dergisi, C. 26, S. 4, Ekim 2000.
 • _______________: Türk Hukukunda Tekerrür, Ankara 2003.
 • WYSS, Oscar: Der Rückfall in den Kantonalen Strafgesetzbüchern und in den Vorentwürfen zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch, Dissertation, Bern 1927.
 • Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 25.03.2006 tarih 2016/610.
 • Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 09.12.1987 tarih 9215/9584.
 • Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 13.12.1990 tarih 5080/5762.
 • Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 6.8.1975 tarih ve 3693/3663.

Kaynak Göster

Chicago – KAN, C . “TÜRK CEZA HUKUKU’NDA TEKERRÜR”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ): 431-446