TÜRK DEVLETİNİN MESULİYET ANLAYIŞI

Saadettin GÖMEÇ, Ayşe Gül FİDAN


Öz

Türk devlet ve hâkimiyet mefhumunun temelinde, cihânşûmûl, yani bütün cihanı içine alan bir devlet fikri bulunur. Türk devletinin esas amacı, “Tört bulung”, yani dünyanın dört köşesi üzerinde Türklerin kutsal hâkimiyetini sağlamak ve “güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar” her tarafa Türk adaletini yaymaktır. Bunu eski Türk inanç sistemiyle de birleştirenler vardır. Dolayısıyla tarihin derinliklerinden beridir Tanrı’ya bağlı bulunan Türkler, O’nun seçkin bir kavmi olduklarına ve Tanrı tarafından korunduklarına inanıyorlar, Türk hakanları Allah’ın cihan hâkimiyetini kurmakla kendilerini görevlendirdiklerini düşünüyorlardı.

Anahtar Kelimeler

Türkler, Türk Kültürü, Türk Devlet Anlayışı

Kaynakça

  • Gökalp, Z., Türk Medeniyeti Tarihi, Haz. İ.Aka-K.Y.Kopraman, Ankara 1976 Gömeç, S.Y., “Eski Türklerde Siyasi Hâkimiyet”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 100, İstanbul 1996 Gömeç, S.Y., “Attila’nın Çocuklarının Adı”, DTCF. Tarih Araştırmaları, 23/36, Ankara 2004 Gömeç, S.Y., Türk-Hun Tarihi, Ankara 2012 Gömeç, S.Y., Türk Kültürünün Ana Hatları, 3. Baskı, Ankara 2014 Gömeç, S.Y., Türk Destanlarına Giriş, 2. Baskı, Ankara 2015 İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Alaiye, Çev. M.Öztürk, C. I, Ankara 1996 Kafesoğlu, İ., Türk Milli Kültürü, 2. Baskı, İstanbul 1983 Kaplan, M., “Orhun Abidelerinde Mekân-İnsan Münasebeti”, Türklük Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 1985 Kerimüddin Mahmud-i Aksarayi, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Çev. M.Öztürk, Ankara 2000 Mangaltepe, İ., Bizans Kaynaklarında Türkler, İstanbul 2009, s.144; S.Y.Gömeç, “Türk Adı Nasıl Ortaya Çıktı”, Devlet, 11/451, Ankara 2014 Moğolistan’da Türk Ayak İzleri, Ulaanbaatar 2016 Ögel, B., Türk Mitolojisi, C. I, Ankara 1971 Şeker, M., Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, Ankara 1985 Turan, O., Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, C. I, İstanbul 1969

Kaynak Göster

Chicago – Gömeç, S , Fi̇dan, A . “TÜRK DEVLETİNİN MESULİYET ANLAYIŞI”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 329-334