TÜRK DÜNYASI İÇİN TÜRKÇE (TEMEL-ORTA-İLERİ) ALIŞTIRMA KİTAPLARI’NDA TÜRK İMGESi

İbrahim AKIŞ


Öz

Günümüzde dil öğretiminde dilbilgisi öğrenmenin yeterli olmadığı fark edilmiş ve yeni yöntemler uygulanmaya başlamıştır. Dil-kültür ilişkisi kapsamında, dilin kültür aktarıcısı olduğu unutulmamalıdır. Bir dil öğrenmek aynı zamanda o milletin kültürünü de öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden dil öğretiminin daha etkili olabilmesi için hazırlanan kitaplarda, kültür aktarımına özen gösterilmelidir. Dil öğretimi için hazırlanan kitaplarda kültür aktarımı ile kişilerin kafasında bir imge oluşturulabilir veya oluşmuş bir imge varsa bu imge değiştirilebilir. Bu çalışmanın amacı, Türk Dünyası’nda Türkiye Türkçesi öğreten Türk Dünyası İçin Türkçe (Temel-Orta-İleri) Alıştırma Kitaplarında Türk imgesini araştırmaktır. İlk olarak çalışmaya yön veren imge ve imgebilim kavramları açıklanmıştır. Sonraki bölümde Türk Dünyası İçin Temel-Orta-İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitaplarındaki Türk imgesi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Azerbaycan şiiri, Özgürlük, Vatan, Sanat, Dil

Kaynakça

 • AKIŞ, İbrahim, ASLAN, Ferhat: Türk Dünyası İçin İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2008.
 • AKIŞ, İbrahim, ASLAN, Ferhat: Türk Dünyası İçin Orta Türkçe Alıştırma Kitabı, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2008
 • AKIŞ, İbrahim, ASLAN, Ferhat: Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2008.
 • CAN, Adem: “Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi,” Yeni Türk Edebiyatı, C.XII, 2015, s. 29 – 59.
 • DURMUŞ, Mitat: “İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi ve Melih Cevdet Anday Şiirinde İmge,” Turkish Studies, C. VI, No:3, 2011, s. 746-747.
 • GÜVENÇ, Bozkurt: “Kimlik, İmaj ve Türk İmajı,” Dünyada Türk İmgesi, Haz. Özlem Kumrular, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2005, s. 173.
 • KARABULUT, Mustafa: “İmgenin Psikanalitik Boyutu”, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II.Adıyaman, 2-3 Nisan 2015, s.3-4.
 • MUSTAFA Ghiulgean: 19. ve 20. Yüzyıl Romen Romanında Türk İmgesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013, s.8.
 • PARSA, A.Fatoş: “İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi”, Fotoğrafya Dergisi, C.19, 2007, s. 1-14.
 • ULAĞLI, Serhat: “Öteki”nin Bilimine Giriş İmgebilim”, İstanbul, Motto Yayınları, 2018, s.32-33.
 • DEMİRCİ, Cihan: “Dünyada Yaklaşık 250 Milyon Kişi Türkçe Konuşuyor,” Anadolu Ajansı, 28 Eylül 2017, (Çevrimiçi) https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyada-yaklasik-250-milyon-kisi-turkce-konusuyor/921506, 16 Mayıs 2019.
 • TDK, “İmge,” Türk Dil Kurumu, Eylül 26, 2006, (Çevrimiçi) http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cdcb35deeaf59.85995973 16 Mayıs 2019.

Kaynak Göster

Chicago – AKIŞ, İ . “TÜRK DÜNYASI İÇİN TÜRKÇE (TEMEL-ORTA-İLERİ) ALIŞTIRMA KİTAPLARI’NDA TÜRK İMGESi”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 51-72