20. YÜZYIL’DA AZINLIKLAR VE DEVLET: YUNANİSTAN’DAKİ BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI ÖRNEĞİ

Ahmet Nazmi ÜSTE


Öz

İnsan haklarının her ne kadar evrenselliği üzerinde bir uzlaşma bulunsa da hakların pratiğe dökülmesinde ve haklardan yararlanan toplulukların ya da kategorilerin yaygınlığında evrensel bir yayılım görülememektedir. Özellikle insan haklarına paralel anılan liberal demokratik uygulamalara bakıldığında ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri ile insan hakkı ve demokrasi karnesindeki iyileşme arasında doğrudan bir ilişki bulmak mümkündür. Diğer taraftan Devletin egemenlik alanı küreselleşme süreci içerisinde daralsa da devletlerin uluslararası etkiye daha az maruz kaldıkları alanları da kalmıştır. Azınlıklar devletlerin egemenlik etkisini en fazla kullanabildikleri başlıklardan birini oluşturmaktadır. Azınlıklar konusunda bir standart belirleme çabasına girişen AB gibi yapılar dahi devletin bu konudaki egemenlik duvarını çok aşağıya indirememiştir. Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığının Yunanistan devletiyle ilişkisi uluslararası etkilere rağmen Yunanistan Devleti’nin tercihleri doğrultusunda gelişmiş ve bu ülkedeki azınlıklar insan haklarına aykırı uygulamalarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.

Anahtar Kelimeler

1916 Ayaklanması, Kırgızlar, Ruslar, Ürkün, Çin

Kaynakça

 • Arı; Kemal, Büyük Mübadele, 3. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Balibar,Etienne, Wallerstein,Immanuel ; Irk Ulus Sınıf, Metis Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Crampton, R.J.; Balkanlar, Yayınodası Yayınları, çev: Emel Kurt, İstanbul, 2007.
 • Çeçen, Anıl; İnsan Hakları, Gündoğan Yayınları, 2. Basım, 1995, Ankara.
 • Çelikpala, Mitat, “Güvenlik Topluluğu”, Güvenlik Yazıları Serisi, No.43, Kasım 2019.
 • https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/12/GuvenlikToplulugu_MitatCelikpala_v.1.pdf, Erişim: 26.06.2020
 • Dedeoğlu, Beril; Değişen Dünyada Yeni Dengeler, İlgi Küktür Sanat Yayınları, 2008, İstanbul.
 • Erdenir; F.H.Burak, Avrupa Kimliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010
 • Fukuyama; Francis, Tarihin Sonu ve Son İnsan, 2. Baskı, Simavi Yayınları, Çev: Zülfü Dicleli, 1993, Ankara.
 • Heywood, Andrew, Global Politics, Palgrave Macmillan, New York, 2011
 • Heywood, Andrew; Küresel Siyaset, Adres Yayınları, Çev: Nasuh Uslu, Haluk Özdemir, 2013, Ankara.
 • Lipset, Seymour Martin; Siyasal İnsan, Teori Yayınları, Çev: Mete Tunçay, 1986, Ankara.
 • Mikayılov, İlkin, Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupalılaşma, Astana Yayınları, Ankara, 2019.
 • Millas; Herkül, Türk-Yunan İlişkilerine Bir Önsöz, Kavram Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Nardin, Terry; “Uluslararası Siyaset Teorisi, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları, Scott Burchill, Jack Donnely, Jacqui True vd, çev: Ali Aslan, Muhammed Ali Ağcan, 2012, İstanbul.
 • Kolakowski, Leszek, “Demokratik Bir Çağın Belirsizlikleri”, Demokrasinin Küresel Yükselişi, der: Larry Diamond, Marc F. PLattner, Yetkin Yayınları, 1995, Ankara.
 • Oran, Baskın; Türk Dış Politikası, Cilt 2, İletişim Yayınları, 2001, İstanbul.
 • Oran, Baskın; Küreselleşme ve Azınlıklar, 4. Basım, İmaj Kitapevi, Ankara, 2001.
 • Oran Baskın, Etnik ve Dinsel Azınlıklar, Literatür Yayınları, İstanbul, 2018.
 • Stiglitz; Joseph E. , “Tarihin Sonu Değilmiş”, https://www.birgun.net/haber/tarihin-sonu-degilmis-275877, erişim: 28.06.2020.
 • Yılmaz, Gözde; “Avrupa’da Azınlıklar ve Azınlık Hakları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 14, No:2, Ankara, 2005.
 • https://www.ab.gov.tr/302.html Erişim : 09.07.2020.
 • Üste, Ahmet Nazmi; İnsan Haklarının Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası’na Etkileri – Batı Trakya Örneği- Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1998.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı web sayfası: http://www.mfa.gov.tr/bati-trakya-turk-azinligi.tr.mfa Erişim: 11.07.2020.

Kaynak Göster

Chicago – Üste, A . “20. YÜZYIL’DA AZINLIKLAR VE DEVLET: YUNANİSTAN’DAKİ BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI ÖRNEĞİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 347-362